Темы магистерских диссертаций специальности 1-39 80 03 Электронные системы и технологии

  1. Нанатэхналагічныя рашэнні, якія прымяняюцца для стварэння крыніц сілкавання малых памераў падвышанай ёмістасці (Нанотехнологические решения, применяемые для создания источников питания малых размеров повышенной емкости).
  2. Распрацоўка тэхналогіі вытворчасці вузлоў сістэмы супрацьпаводкавага маніторынгу адкрытых вадаёмаў з вымяральнымі датчыкамі ўзроўню і выдатку (Разработка технологии узлов системы противопаводкового мониторинга открытых водоемов с измерительными датчиками уровня и расхода).
  3. Распрацоўка прыборнай базы метэастанцыі з магчымасцю перадачы даных па сетцы GSM (The development of the instrument base weather station to transmit data via the GSM network / Разработка приборной базы метеостанции с возможностью передачи данных по сети GSM).
  4. Распрацоўка прылад кіравання прапарцыйнымі магнітамі (Разработка устройств управления пропорциональными магнитами).
  5. Удасканаленне характарыстык гальванамагнітных элементаў (Усовершенствование характеристик гальваномагнитных элементов).
  6. Распрацоўка антэнай сістэмы для загарызонтнага радыёлакатара (Разработка антенной системы для загоризонтного радиолокатора).
  7. Распрацоўка тэхналогіі вытворчасці ўніверсальных тэлекамунікацыйных модуляў для ўнутрытрубных кантрольна-дыягнастычных аб'ектаў (Разработка технологии изготовления универсальных телекоммуникационных модулей для внутритрубных контрольно-диагностических объектов).
  8. Распрацоўка тэхналогіі вытворчасці ўніверсальных тэлекамунікацыйных модуляў для ўнутрытрубных кіруючых і інфармацыйных прылад (Development of manufacturing universal telecommunication technology modules for intrapipe control and information devices / Разработка технологии изготовления универсальных телекоммуникационных модулей для внутритрубных управляющих и информационных устройств).
  9. Распрацоўка тэхналогіі вытворчасці модуля кіравання рухам радыёкіраванага робата (Разработка технологии изготовления модуля управления движением радиоуправляемого робота).
  10. Распрацоўка тэхналогіі вытворчасці электронных модуляў тэлеметрычнай сістэмы сувязі па высакавольтных лініях электраперадач (Разработка технологии производства телеметрической системы электронных модулей телеметрической системы связи по высоковольтным линиям электропередач).